Основні поняття: педагогічний конфлікт, професійна діяльність.

&Теми доповідей.

1. Проблема вирішення педагогічних конфліктів у професійній діяльності соціального педагога.

2. Сутність професійної діяльності соціального педагога у галузі вирішення педагогічних конфліктів.

3. Соціальний педагог як головний суб’єкт у процесі вирішення педагогічних конфліктів.

4. Вимоги до особистості соціального педагога у процесі вирішення педагогічних конфліктів.

G Методичні вказівки.

Конфлікти діяльності між педагогом і учнями найчастіше виявляються у відмові учня виконувати навчальне завдання або пов’язані з поганим (недобросовісним) його виконанням. Це може відбуватися з різних причин: стомлення, труднощі у засвоєнні навчального матеріалу, а іноді невдале зауваження педагога замість конкретної допомоги при утрудненнях у роботі. Подібні конфлікти частіше відбуваються з учнями, які зазнають труднощів у навчальній діяльності, коли педагог веде навчальні заняття з свого предмета нетривалий час, і відносини між ним і групою обмежуються тільки навчальною роботою. Останнім часом спостерігається збільшення числа таких конфліктів через те, що педагоги часто пред’являють завищені вимоги до засвоєння предмета, а оцінки (відмітки) використовують як засіб покарання тих, хто порушує дисципліну або не виконує вимоги, що пред'являються. Ці ситуації часто стають причиною відходу з навчальних закладів різного рівня здібних, самостійних і творчо мислячих учнів, а в останніх знижується інтерес до пізнання взагалі. Соціальний педагог може бути учасником такого виду конфлікту і може бути залучений до вирішення конфлікту класного керівника, учителя-предметника з учнями як третейський суддя. Від слідування педагога і соціального педагога етичним нормам спілкування, у першу чергу, залежить успіх вирішення конфліктів діяльності. Конфлікти вчинків в основному пов’язані з особливостями поведінки окремих учнів як у навчальних, так і в позанавчальних ситуаціях. Педагогічна ситуація може привести до конфлікту в тому випадку, якщо соціальний педагог помилився при аналізі вчинку учня, не з’ясував мотиви, зробив необґрунтований висновок. Один і той же вчинок може викликатися різними мотивами. Соціальний педагог часто корегує поведінку учнів, оцінюючи їх вчинки при недостатній інформації про їх справжні причини. Іноді він лише здогадується про мотиви вчинків, погано знає відносини між своїми вихованцями, тому цілком можливі помилки при оцінці їх поведінки. Це викликає цілком виправдану незгоду учнів.

Конфлікти відносин часто виникають у результаті невмілого вирішення соціальним педагогом проблемних ситуацій і мають, як правило, тривалий характер. Ці конфлікти набувають особистого сенсу, породжують тривалу неприязнь учнів до соціального педагога, надовго порушують їх взаємодію. У роботі соціального педагога конфлікти вчинків і відносин займають значне місце. Як уже вказувалося, педагогічні конфлікти мають свої особливості, які відрізняють їх від інших конфліктів у сфері соціальної взаємодії. Серед таких специфічних характеристик можна виділити наступні:Виконання останнього правила багато в чому залежить від того, наскільки глибоко й правильно соціальний педагог знає дійсні причини своїх конфліктних відносин з учнями. Нерідко ці причини криються в особливостях його особистості, у недостатньо сформованому рівні його етичної культури, а також у рівні професійно-педагогічної компетентності, що стосується психологічної підготовки соціального педагога:?Рекомендовані завдання для практичного виконання:

1. Письмово обґрунтуйте необхідність конструктивного вирішення педагогічних конфліктів у професійній діяльності соціального педагога.

2. Підготуйте усну відповідь по темі “Вимоги до особистості соціального педагога у процесі вирішення педагогічних конфліктів”.

3. Запишіть у таблицю загальнолюдські та професійні якості соціального педагога, необхідні для конструктивного вирішення конфліктів.

Загальнолюдські якості Професійні якості

Література:

1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – М., 2005.

2. Анцупов А. Я. Эволюционно – междисциплинарная теория конфликтов // Конфликт и личность в изменяющемся мире. – Ижевск, 2000.

3. Анцупов А. Я. Баклановский С. В. Конфликтология в схемах и комментариях. – Спб.: Питер, 2005. – 288 с.

4. Баныкина С. В. Конфликтологическая компетентность педагога. – Астрахань, 1997.

5. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Мн.: Университетское, 2006. – 318 с.

6. Конфликтология для педагогов / И. А. Рудакова, С. В. Жильцова, Е. А. Пилипенко. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2005. – 155 с. – (Среднее профессиональное образование)


3482533427879045.html
3482554225476685.html
    PR.RU™