Вибір відхилень для подальшого аналізу

Звичайно, неможливо провести аналіз усіх отриманих відхилень фактичних витрат від їх нормативних величин.

На практиці аналізуються значні відносні відхилення, під якими розуміють відхилення, що перевищують 10% від нормативних величин (очевидно, що процент значимості залежить насамперед від здібностей конкретного аналітика приймати правильні рішення).

Основу управління операційними витратами на підприємстві становить їх планування. Основною метою планування операційних витрат є встановлення економічно обґрунтованої суми й складу поточних витрат підприємства в плановому періоді в розрізі кожного виду продукції, що випускається, окремих центрів відповідальності й операційній діяльності в цілому. Планування операційних витрат є невід'ємною частиною загальної системи планування операційної діяльності підприємства.

Основною формою планування операційних витрат підприємства є їх бюджетування. Розробка планових бюджетів здійснюється на підприємстві в цілому (основні результати розрахунку цього бюджету включаються до складу плану доходів і видатків операційної діяльності, інших поточних планів підприємства), у розрізі всіх типів його центрів відповідальності, а також за окремими видами продукції, що випускається (у формі планової або нормативної їх калькуляції).

Планування операційних витрат підприємства здійснюється за такими основними етапами (рис. 6.4):

1. Аналіз операційних витрат підприємства в передплановому періоді. Основними завданнями проведення цього аналізу є виявлення основних тенденцій зміни суми й рівня операційних витрат підприємства в передплановом періоді, встановлення розмірів відхилення фактичних їх показників від планових (нормативних), з'ясування основних причин, що викликали ці відхилення. Особлива увага в процесі аналізу приділяється виявленню причин виникнення зайвих витрат, не обумовлених нормальною організацією операційної діяльності: наднормативних видатків матеріальних ресурсів – сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, електроенергії й інших їх видів; наднормативних витрат на оплату праці у формі оплати за наднормативні роботи й роботи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, наднормативні транспортні видатки, викликані недосконалою структурою постачальників і покупців продукції, недосконалими умовами її поставки; наднормативні витрати коштів, пов'язані з порушеннями технологічної й трудової дисципліни, формуванням зайвих запасів сировини, матеріалів і готової продукції, простоєм машин і устаткування.

На першій стадії аналізу розглядається динаміка загальної суми й рівня операційних витрат у передплановом періоді, визначаються темпи зміни цих показників, розраховуються показники абсолютної й відносної економії операційних витрат або їхньої перевитрати стосовно попереднього періоду або раніше встановленому плановому їх бюджеті (поточному плані).Абсолютне відхилення операційних витрат являє собою різницю між фактичною й плановою (нормативної) їх сумою. Відносне відхилення (економія або перевитрата) операційних витрат розраховується за формулами 6.23 і 6.24.

, (6.23)

, (6.24)

де Еоз – сума відносної економії операційних витрат на підприємстві (якщо фактичний коефіцієнт витратоємності операційної діяльності нижче планового);

Поз – сума відносної перевитрати операційних витрат на підприємстві (якщо фактичний коефіцієнт витратоємності операційної діяльності вище планового);

ОРф – фактичний обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді;

КЗп — плановий коефіцієнт (рівень) витратоємності у звітному періоді;

КЗф – фактичний коефіцієнт (рівень) витратоємності у звітному періоді.

Рис. 6.13.Зміст і послідовність процесу планування операційних витрат на підприємстві

На другій стадії аналізу розглядаються аналогічні показники, що характеризують динаміку окремих статей операційних витрат на підприємстві в цілому (у розрізі облікової номенклатури їхніх видів). Цей аналіз доповнюється розглядом показників динаміки питомої ваги окремих статей операційних витрат у загальній їх сумі.

На третій стадії аналізу розглядається фактичне виконання встановлених бюджетів у розрізі окремих центрів відповідальності підприємства. У процесі аналізу визначаються розміри абсолютного й відносного відхилення операційних витрат від запланованих (нормативних) показників (при цьому в планові показники за гнучкими бюджетами вносяться відповідні корективи, викликані зміною обсягу діяльності відповідного структурного підрозділу).

На четвертій стадії аналізу розглядається рівень виконання окремих показників планової (нормативної) калькуляції у розрізі видів продукції. Результати цього аналізу є передумовою коректування системи норм і нормативів, виробничої програми (за номенклатурою продукції) і цінової політики підприємства на майбутній період з урахуванням умов здійснення операційної діяльності, що змінюються.

На п'ятій стадії аналізу визначається вплив окремих факторів, що викликали зміну суми й рівня витратоємності на підприємстві. Такий аналіз проводиться по підприємству в цілому й у розрізі окремих центрів відповідальності.

2. Підготовка необхідної вихідної бази планування. Основними вихідними даними, необхідними для проведення планових розрахунків операційних витрат, є:

- план реалізації товарної продукції у розрізі окремих її видів у вартісних і натуральних показниках;

- план виробництва валової й товарної продукції в розрізі окремих її видів у натуральних і вартісних показниках;

- план матеріально-технічного забезпечення виробництва й реалізації продукції;

- норми й нормативи витрат праці, матеріальних ресурсів і інша нормативна база, що використовуються в управлінні операційними витратами;

- плани організаційно-технічних заходів, спрямованих на економію операційних витрат підприємства в плановому періоді;

- результати аналізу операційних витрат підприємства в передплановом періоді.

3. Прогнозування зміни основних факторів, що впливають на обсяг і структуру операційних витрат на підприємстві. До числа основних факторів, що вимагають обліку в процесі планування операційних витрат, належать:

- зміна обсягу виробництва й реалізації продукції. Це один з найважливіших факторів, що дозволяють впливати на формування суми й рівня операційних витрат;

- зміна складу виробленої й реалізованої продукції (її номенклатури й асортиментів);

- зміна технічних умов здійснення операційної діяльності;

- зміна амортизаційної політики підприємства (використання в плановому періоді методу прискореної амортизації активної частини виробничих основних фондів);

- запланована зміна ставок податкових платежів, що відносяться на витрати (собівартість);

- зміна рівня цін і умов поставки сировини, матеріалів і інших матеріальних ресурсів за контрактами, укладеними на плановий період;

- зміна умов оплати праці відповідно до колективного трудового договору й індивідуальних трудових контрактів, укладеними на плановий період;

- інші фактори, що відчутно впливають на суму й рівень операційних витрат на підприємстві з урахуванням специфіки здійснення його операційної діяльності.

4. Складання планової (нормативної) калькуляції на окремі види продукції, що випускається. Розрахунки, пов'язані з розробкою планової (нормативної) калькуляції, здійснюються в розрізі окремих статей облікової номенклатури операційних витрат. Звичайно планова (нормативна) калькуляція за видами продукції розробляється на майбутній рік з диференціацією показників за окремими сезонними періодами або кварталами. У процесі складання планової (нормативної) калькуляції визначаються системи калькулювання продукції (позамовна, попроцесна, нормативна й т.п.) і розміри прямих і непрямих операційних витрат на виробництво й реалізацію окремих її видів (при необхідності уточнюється база розподілу непрямих витрат).

Для кореляції з ціновою політикою підприємства, комплексного управління різними видами операційного прибутку, у плановій калькуляції поряд із загальною сумою й структурою питомих операційних витрат наводяться показники проектованої на плановий період оптової (відпускний) ціни на відповідний вид продукції; ставки й суми податку на додану вартість, акцизного збору й інших податкових платежів, що входять у ціну продукції; сума й рівень маржинального і валового операційного прибутку; ставка й сума податку на прибуток і інших обов'язкових платежів, що здійснюються за рахунок валового операційного прибутку; сума й рівень чистого операційного прибутку підприємства.

Перелік калькуляційних одиниць продукції підприємство встановлює самостійно з урахуванням особливостей своєї операційної діяльності.

5. Розробка планових бюджетів у розрізі окремих типів центрів відповідальності. Основою розробки таких бюджетів є:

- проектована на майбутній період система центрів відповідальності (їхніх типів і кількості) з урахуванням організаційної структури підприємства й технологічних особливостей здійснення операційної діяльності;

- проектовані об'ємні показники діяльності окремих центрів відповідальності (обсягу випуску окремих видів продукції; обсягу реалізації окремих видів продукції; обсягу виробництва напівфабрикатів; обсягу окремих видів робіт і т.п.);

- планова (нормативна) калькуляція на окремі види продукції, що випускається.

Планові бюджети в розрізі окремих центрів відповідальності розробляються на період до одного року за видами продукції й статями витрат за номенклатурним обліком.

6. Розробка поточного плану (планового бюджету) операційних витрат по підприємству в цілому. Цей етап завершує процес планування операційних витрат на підприємстві. Основна увага на цьому етапі планування повинне бути приділене забезпеченню збалансованості показників планової (нормативної) калькуляції на окремі види продукції й планових бюджетів у розрізі окремих типів центрів відповідальності як за загальною сумою, так і за кожною статтею операційних витрат.

Результати планових розрахунків суми й складу операційних витрат по підприємству в цілому доповнюються розрахунками коефіцієнтів витратоємності, витратовіддачі й рентабельності, а також групуванням окремих операційних витрат у розрізі постійних і змінних їх видів для забезпечення використання системи "взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації й прибутку" і механізму операційного важеля у процесі подальшого планування прибутку.

Основні плановані показники суми й складу операційних витрат включаються в поточний план доходів і витрат операційної діяльності й інші види поточних і оперативних планів підприємства.
3530858667563707.html
3530969303863176.html
    PR.RU™